หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
1 62-03-03-03-00-01-01-006-001 คอม ฯ บายศรีสู่ขวัญ สานรักสานสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-30 พ.ย. 61
2 62-03-03-03-00-01-01-012-002 คอม ฯ ชุดสื่อการสอนกระดานอัจฉริยะ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1-31 ธ.ค. 61
3 62-03-03-03-00-01-01-013-007 คอม ฯ การจัดการเรียนการสอน 1-31 ธ.ค. 61
4 62-03-03-03-00-01-01-013-004 คอม ฯ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 1-31 ธ.ค. 61
5 06-03-03-03-00-01-01-013-006 คอม ฯ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1-31 ธ.ค. 61
6 62-03-03-03-00-01-01-006-003 คอม ฯ ศึกษาดูงานด้านบริหารธุรกิจและเสริมสร้างจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1-31 ธ.ค. 61
7 62-03-03-03-00-01-01-012-001 การจัดการเรียนการสอน 1 ม.ค. – 31 ก.ค. 62
8 62-03-03-03-00-01-01-013-005 คอม ฯ การบุรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 1-28 ก.พ. 62
9 62-03-03-03-00-03-01-008-001 คอม ฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ (E-commerce) ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 1-31 มี.ค. 62
10 62-03-03-03-00-01-01-013-003 คอม ฯ พัฒนาทักษะนักศึกษา ทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 1-31 มี.ค. 62
11 62-03-03-03-00-01-01-006-002 คอม ฯ สานสัมพันธ์ สานสามัคคี น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-31 พ.ค. 62
12 62-03-03-03-00-01-01-018-001 คอม ฯ พัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 62
13 62-03-03-03-00-01-01-018-002 คอม ฯ พัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 1-31 ก.ค. 62
14 62-03-03-03-00-01-01-013-001 คอม ฯ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 1-31 ส.ค. 62
15 62-03-03-03-00-01-01-013-002 คอม ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 1-31 ส.ค. 62
16 62-03-03-03-00-01-01-006-004 คอม ฯ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1-31 ส.ค. 62
17 62-03-03-03-00-01-01-005-002 คอม ฯ เตรียมฝึกประสงการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-30 ก.ย. 62