หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
ที่ รหัสกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ ระยะเวลา
1. 60-03-03-07-00-01-01-012-001 ค้าปลีก วัสดุการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตร 1-31 ธ.ค. 61
2. 62-03-03-07-00-01-01-006-001 ค้าปลีก ศึกษาดูงานด้านกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สืบสานวัฒนธรรม ร่วมใจมีจิตอาสา 1-31 ธ.ค. 61
3. 62-03-03-07-01-03-01-008-001 ค้าปลีก การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าในการค้าปลีก 1-31 มี.ค. 62