หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
ที่ รหัสกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ ระยะเวลา
1 62-03-03-02-00-01-01-006-001 ตลาด ศึกษาดูงานด้านการบริหารการตลาด 1-30 พ.ย. 61
2 62-03-03-02-00-01-01-012-001 ตลาด จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตร 1 พ.ย. 61-31 ส.ค. 62
3 62-03-03-02-00-01-01-006-002 ตลาด การตลาดจิตอาสา ร่วมมือสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย 1-28 ก.พ. 62
4 62-03-03-02-00-01-01-006-003 ตลาด จัดซุ้มรับพระราชทานปริญญาบัตร 1-28 ก.พ. 62
5 62-03-03-02-00-03-01-008-001 ตลาด การฝึกอบรมเชิงปฏิบิตการด้านช่องทางการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้สู่ชุมชน 1-31 มี.ค. 62
6 62-03-03-02-00-01-01-013-001 ตลาด การเพิ่มความสามารถทางด้านการสื่อสารทักษะภาษาต่างประเทศ 1-30 เม.ย. 62
7 62-03-03-02-00-01-01-018-001 ตลาด พัฒนาศักยภาพอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 1 พ.ค.-31 ก.ค. 62
8 62-03-03-02-00-01-01-006-004 ตลาด การวางผลิตภัณฑ์สินค้าสู่โลกตลาดออนไลน์ 1-30 ก.ย. 62