หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ ระยะเวลา
1 62-03-03-04-00-01-01-006-002 ศึกษาดูงานนักศึกษาวัฒนธรรมสัญจรและเสริมสร้างจิตอาสา 1-30 พ.ย. 61
2 62-03-03-04-00-01-01-012-003 จัดการเรียนการสอน 1 พ.ย. 61-30 ก.ย. 62
3 62-03-03-04-00-01-01-006-001 อบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 1-31 ธ.ค. 61
4 62-03-03-04-00-01-01-012-002 ชุดฝึกปฏิบัติการห้องตรวจสอบบัญชี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1-31 ธ.ค. 61
5 62-03-03-04-00-01-01-012-001 วัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตร 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62
6 62-03-03-04-00-01-01-013-003 พัฒนาศักยภาพการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ 1-28 ก.พ. 62
7 62-03-03-04-00-01-01-013-001 อบรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 1-31 มี.ค. 62
8 62-03-03-04-00-01-01-006-006 จัดซุ้มรับพระราชทานปริญญาบัตร 1-31 มี.ค. 62
9 62-03-03-04-00-01-01-006-007 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 1-31 มี.ค. 62
10 62-03-03-04-00-03-01-008-001 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1-31 มี.ค. 62
11 62-03-03-04-00-01-01-018-001 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนบัญชี 1 มี.ค.-30 มิ.ย. 62
12 62-03-03-04-00-01-01-005-001 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 มี.ค.-30 มิ.ย. 62
13 62-03-03-04-00-01-01-006-003 เสริมทักษะวิชาชีพทางการบัญชี 1 มี.ค.-30 ก.ย. 62
14 62-03-03-04-00-01-01-006-004 ปัจฉิมนิเทศ วัฒนธรรมสัญจร และเสริมสร้างจิตอาสา 1-30 เม.ย. 62
15 62-03-03-04-00-01-01-006-008 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1-31 พ.ค. 62
16 62-03-03-04-00-01-01-020-001 ประเมินหลักสูตร 1-31 ก.ค. 62
17 62-03-03-04-00-01-01-006-005 ประกวดดาวเดือนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1-31 ส.ค. 62
18 62-03-03-04-00-01-01-012-004 บรรยายพิเศษรายวิชาการวิจัยทางบัญชี 1-31 ส.ค. 62
19 62-03-03-04-00-01-01-013-002 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกา ปีการศึกษา 2562 1-31 ส.ค. 62
20 62-03-03-04-00-01-01-015-001 คืนสู่เหย้าชาวบัญชี 1-31 ส.ค. 62