ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)

ตรวจสอบปฏิทิน

Read more

ประกาศผลสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more