ประกาศเลื่อนวันสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯ ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more

ประกาศอนุมัติผลการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more