ประกาศอนุมัติรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่า 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2564เพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประกาศอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตรวจสอบรายชื่่อ

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more