ประกาศผลสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 1/2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more