ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 3/2564

ตรวจสอบรายชื่อ &nbsp

Read more