ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more

ประกาศอนุมัติผลการขอสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Read more