ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่