อบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ธุรกิจ e-Commerce”

โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ธุรกิจ  e-Commerce”

หลักการและเหตุผล 

  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆ การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการนานวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรวต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโวรงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมายสำคัญ และขณะเดียวกัน ๕ ปีต่อจากนี้ไปก็เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อวางพื้นฐานให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยการใช้นวัตกรรม และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยนาในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการบริหารเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพภาวการเงิน และดูแลวินัยทางการเงินการวลัง ควบคู่ไปกับการดำเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ สาหรับอนาคตการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับ และความคิดสร้างสรรว์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิตัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น ก็ให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลว่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาวบริการเข้ากับการว้าและการเตรียมววามพร้อมของภาวบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับ SMEs รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ ขายเป็น โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงววามต้องการของผู้บริโภวอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้วนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดววามเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ การผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีได้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเตอร์เน็ต มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ จะเป็นการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสำหรับการให้แข่งขันในระดับสากลได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

  •  เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • เพื่อสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการดำเนินธุรกิจ ให้แข่งขันในระดับสากลได้

จำนวนรับสมัคร

  • ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 35 คน

วัน/เวลา/สถานที่

  • วันที่ 10-11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กำหนดการ

คุณสมบัติผุ้สมัคร

  • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจและไม่มีร้านค้าออนไลน์
  • มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจออนไลน์
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

** สนใจเข้ารับการอบรม สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://krujo.kru.ac.th/ โทรศัพท์สอบถามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 034-534092 / ext. 302 หรือ 089-5510999 **