ความเป็นมา

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 โดยโอนภาควิชาสหกรณ์ จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมเข้าด้วยกันแล้วจัดตั้งเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการ สังกัดวิทยาลัยครูกาญจนบุรี โดยใช้อาคาร 4 เป็นสำนักงานคณะวิชาทำการเปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการรุ่นแรกในปีการศึกษา 2528

        คณะวิชาประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่  1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์   2. ภาควิชาการตลาด    3. ภาควิชาสหกรณ์  4. ภาควิชาบริหารธุรกิจ  5. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 6. ภาควิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
และได้ทำการเปิดสอนเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 17เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิชาหนึ่งของวิทยาลัยครูกาญจนบุรี ประกอบด้วย 5 ภาควิชา คือ
1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี   2. ภาควิชาการตลาด       3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์       4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์      5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

        คณะวิชาวิทยาการจัดการ มีพัฒนาการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง และปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ สายอุตสาหกรรมบริการและสายนิเทศศาสตร์ โดยในปีพุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครู ทั่วประเทศได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏ คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปลี่ยนสภาพเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2548 เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวในการบริหารงาน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสม ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี  กับ  5  หลักสูตร  และ  8  สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
4.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว 


ที่ตั้ง :   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71190  โทรศัพท์/โทรสาร 034-534074


ปรัชญา :       “สร้างสรรค์พลังปัญญา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 


วิสัยทัศน์  :      ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ  พัฒนาท้องถิ่น  เพื่อก้าวไกลไปพร้อมประชาคมอาเซียน ” 


พันธกิจ :
พันธกิจที่  1      ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรับผิดชอบและสำนึกในความเป็นไทย
พันธกิจที่  2      ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
พันธกิจที่  3      บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่  4      ทำนุบำรุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรม และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่  1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและวิชาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่  5 ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่  6 สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาในคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่  7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ  
อัตลักษณ์        :  ประพฤติดี  มีจิตอาสา  
เอกลักษณ์        :  แหล่งเรียนรู้ คู่จิตอาสา