แบบฟอร์มด้านงานประกันคุณภาพ


แบบฟอร์มด้านงานประกันคุณภาพ


รายงานกิจกรรม / ผลการประเมิน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยผู้มีประสบการณ์ตรง(Tactic knowledge) และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างปีการศึกษา 2553 ถึง ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามองค์ประกอบ
ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553 – 2556
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชาระหว่าง ปีการศึกษา 2554 และ 2555
ผลการประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555


คำสั่งปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ

คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งคณะวิทยำกำรจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง