คู่มือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คู่มือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สามารถ Download ได้ที่นี่  CA2555_re