โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่งจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://runirac2018.pbru.ac.th/