แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)


แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)

https://sites.google.com/a/kru.ac.th/kruinfo/khunphaph-banthit-tam-krxb-tqf