โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


ภาพกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วันที่ 8 สิงหาคม 2516  ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา