โครงการ ธนชาตริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย


ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งนักสึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาตริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยให้ความสำคัญต่อมารยาทไทยตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย