ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1


นักศึกษาภาคปกติ ตรวจสอบรายชื่อสอบประมวลความรู้กันนะคะ