ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคเรียนที่ 1/2561


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่