การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ)


ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ) วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ