หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ


โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ ระยะเวลา
1 62-03-03-01-00-01-01-012-001 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองธุกิจสำหรับฝึกปฏิบัติการ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1-31 ธ.ค. 61
2 62-03-03-01-00-03-01008-001 ไอเดีย DIY ธุรกิจแนวใหม่ สร้างกำไรสู่ผู้ประกอบการ 1-31 ธ.ค. 61
3 60-03-03-01-00-01-01-005-001 เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1-31 ต.ค. 61
4 62-03-03-01-00-01-01-006-004 อบรมนวัตกรรมและการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ 1-30 พ.ย. 61
5 62-03-03-01-00-01-01-012-002 วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตร 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62
6 62-03-03-01-00-01-01-006-002 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ 1 พ.ย.61-28 ก.พ.62
7 62-03-03-0100-01-01-013-001 สนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียน 1 ส.ค.61-31 ส.ค.62
8 62-03-03-01-00-01-01-018-001 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 ธ.ค. 61-30 มิ.ย.62
9 62-03-03-01-00-01-0-005-002 ฝึกประสบการวิชาชีพ 1 ม.ค.62-30 เม.ย. 62
10 62-03-03-01-00-01-01-006-001 ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริและวัฒนธรรมสัญจร 1-31 ม.ค. 62
11 62-03-03-01-00-01-01-013-002 อบรมภาษาที่สามสู่อาเซียน 1-31 มี.ค. 62
12 62-03-03-01-00-01-01-006-003 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 1-31 พ.ค. 62
13 62-03-03-01-00-01-02-004-001 ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก 1-31 พ.ค. 62
14 62-03-03-01-00-01-01-013-003 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 1-30 ก.ย. 62