หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
ที่ รหัสกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ ระยะเวลา
1 62-03-03-05-00-01-01-005-001 นิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ต.ค.-30 พ.ย. 61
2 62-03-03-05-00-01-01-012-001 นิเทศ จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตร 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62
3 62-03-03-05-00-03-01-008-001 นิเทศ สะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 1-28 ก.พ. 62
4 62-03-03-05-00-01-01-013-001 นิเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการแข่งขันและนำเสนอผลงาน 1-28 ก.พ. 62
5 62-03-03-05-00-01-01-006-003 นิเทศ สานสัมพันธ์พี่น้องนิเทศศาสตร์ Com Arts tulation 1-31 มี.ค. 62
6 62-03-03-05-00-01-01-006-001 นิเทศ ศึกษาดูงานนิเทศศาสตร์ 1-31 พ.ค. 62
7 60-03-03-05-00-01-01-006-002 นิเทศ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์น้อย (DJ Teen)  ครั้งที่ 2 1-30 มิ.ย. 62
8 62-03-03-05-00-01-01-018-001 นิเทศ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 1-31 ก.ค. 62
9 62-03-03-05-00-01-01-006-004 นิเทศ อบรมความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ 1-31 ส.ค. 62