หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว


โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
ที่ รหัสกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ ระยะเวลา
1 62-03-03-06-00-01-01-012-004 ท่องเที่ยว การจัดการเรียนการสอน-ศึกษาดูงานตามเส้นทางบังคับการท่องเที่ยวต่างประเทศ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61
2 62-03-03-06-00-01-01-013-001 ท่องเที่ยว จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา แข่งขัน 1 ต.ค. 61-30 มิ.ย. 62
3 62-03-03-06-00-03-01-008-001 ท่องเที่ยว การให้บริการในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและมีน้ำใจการบริการ (ท่องเที่ยว) 1-30 พ.ย. 61
4 62-03-03-06-00-01-01-012-001 ท่องเที่ยว การจัดการเรียนการสอน ศึกษาดูงานตามเส้นทางบังคับการท่องเที่ยว 4 เส้นทาง วัด-วัง/พระนครศรีอยุธยา/กาญจนบุรี/อีสาน 1 พ.ย.61-31 มี.ค. 62
5 62-03-03-06-00-01-01-018-001 ท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ 1 พ.ย.61 -30 มิ.ย. 62
6 62-03-03-06-00-01-01-012-002 ท่องเที่ยว ชุดฝึกปฏิบัติการงานทัวร์จำลอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1-31 ธ.ค. 61
7 62-03-03-06-00-01-01-006-001 ท่องเที่ยว อบรมพัฒนาขีดความสามารถและสร้างจิตสำนึกผู้ให้บริการ 1-31 ธ.ค. 61
8 62-03-03-06-00-01-01-012-003 ท่องเที่ยว จัดหาวัสดุการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตร 1 ธ.ค. 61- 31 มี.ค. 62
9 62-03-03-06-00-01-01-005-001 ท่องเที่ยว กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1-30 มิ.ย. 62
10 62-03-03-06-00-01-01-012-005 ท่องเที่ยว การจัดการเรียนการสอน-ศึกษาดูงานตามเส้นทางบังคับภาคใต้/ทะเลตะวันออก 1-31 พ.ค. 62
11 62-03-03-06-00-01-01-013-002 ท่องเที่ยว พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21 อบรมภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์/การปฐมพยาบาลเพื่องานบริการ 1-31 ส.ค. 62