คณะวิทยาการจัดการ


โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
ที่ รหัสกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ ระยะเวลา
1 62-03-01-00-00-01-01-006-004 สนง.คณบดี สานสามัคคี เชิดชูกิจกรรมดี กีฬาเด่น 1-31 ต.ค. 61
2 62-03-01-00-00-04-01-009-001 สนง.คณบดี อบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 1 ต.ค. 61- 30 มิ.ย. 62
3 62-03-01-00-00-04-01-002-003 สนง.คณบดี พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 1 ต.ค. 61 – 31 ส.ค. 62
4 62-03-01-00-00-04-01-008-006 สนง.คณบดี บริหารจัดการสำนักงานคณบดี (เงินรายได้) 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
5 62-03-01-00-00-01-01-012-002 สนง.คณบดี การจัดการเรียนการสอน 1 พ.ย. 61- 30 เม.ย. 62
6 62-03-01-00-00-04-01-008-005 สนง.คณบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะวิทยาการจัดการตามภารกิจ 1 พ.ย. 61- 31 ก.ค. 62
7 62-03-01-00-00-04-01-008-001 สนง.คณบดี บริหารจัดการสำนักงานคณบดี (เงินแผนดิน) 1 พ.ย.61 – 31 ส.ค. 62
8 62-03-01-00-00-01-01-013-001 สนง.คณบดี ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 พ.ย. 61- 31 ส.ค. 62
9 62-03-01-00-00-01-01-006-006 สนง.คณบดี อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา 1-31 ธ.ค. 61
10 62-03-01-00-00-01-01-006-002 สนง.คณบดี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษษ 2561 1-31 ธ.ค. 61
11 62-03-01-00-00-01-01-012-001 สนง.คณบดี ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน 1-31 ธ.ค. 61
12 62-03-01-00-00-04-01-008-002 สนง.คณบดี ชุดปฏิบัติการผลิตสื่องานประชาสัมพันธ์ 1-31 ธ.ค. 61
13 62-03-01-00-00-04-01-008-003 สนง.คณบดี ชุดกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร 1-31 ธ.ค. 61
14 62-03-01-00-00-04-01-008-004 สนง.คณบดี ชุดฝึกปฏิบัติการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 1-31 ธ.ค. 61
15 62-03-01-00-00-01-01-012-003 สนง.คณบดี งบกลางการจัดการเรียนการสอน 1-31 ธ.ค. 61
16 62-03-01-00-00-04-01-002-001 สนง.คณบดี พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1 ธ.ค. 61 – 31 ส.ค. 62
17 62-03-01-00-00-01-01-020-001 สนง.คณบดี ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1 ม.ค. 62- 31 มี.ค. 62
18 62-03-01-00-00-02-01-004-001 สนง.คณบดี สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ 1 ม.ค. 62- 31 พ.ค. 62
19 62-03-01-00-00-03-01-008-001 สนง.คณบดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตวิถีและการส่งเสริมการขายบนสื่อดิจิตอลออนไลน์ 1-31 มี.ค. 62
20 62-03-01-00-00-01-01-018-001 สนง.คณบดี การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน 1-31 พ.ค. 62
21 62-03-01-00-00-04-01-002-002 สนง.คณบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 1-31 มิ.ย. 62
22 62-03-01-00-00-01-01-018-002 สนง.คณบดี อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการเขียนผลงานทางวิชาการ 1-30 มิ.ย. 62
23 62-03-01-00-00-02-01-007-001 สนง.คณบดี อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนสนับสนุน 1-30 มิ.ย. 62
24 62-03-01-00-00-04-01-009-002 สนง.คณบดี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 1-31 ก.ค. 62
25 62-03-01-00-00-04-01-009-003 สนง.คณบดี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษษ 2561 1-31 ส.ค. 62
26 60-03-01-00-00-01-01-006-001 สนง.คณบดี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 1-31 ส.ค. 62
27 62-03-01-00-00-01-01-006-005 สนง.คณบดี สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าพี่พบน้อง (รับปริญญาบัตร) 1-31 ส.ค. 62