โครงการ ไอเดีย DIY ธุรกิจแนวใหม่สร้างกำไรสู่ผู้ประกอบการ


ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการทำแว๊กหอม “โครงการ ไอเดีย DIY ธุรกิจแนวใหม่สร้างกำไรสู่ผู้ประกอบการ” จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วันจันทร์ที่ 25ก.พ.62 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ