โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา


ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 (MS 312) อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิทยากรจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณอัครนันท์ อมรวิริยะกุล ผู้จัดการ Employee Engagement and Well Being ดำเนินโครงการโดย หลักสูตรบัญชี