ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี