ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการกลไกและระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย