ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผู้มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561


ตรวจสอบรายชื่อ