คู่มือการจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัย


คู่มือการจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัย RESEARCH KNOWLEDGE MANAGEMENT

การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) THE DEVELOPMENT OF THE SMART COMMUNITY MODEL