ปฏิทินการศึกษา ภาคพิเศษ กศ.บป.


ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อ่านรายละเอียด)


ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อ่านรายละเอียด)


ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่านรายละเอียด)


ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อ่านรายละเอียด)