ปฎิทินการศึกษา (ภาคปกติ)


ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 2564  (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อ่านรายละเอียด)


ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 2563  (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อ่านรายละเอียด)


ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่านรายละเอียด)


ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2561 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่านรายละเอียด)

ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อ่านรายละเอียด)