ประกาศอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่