มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน


ภาพกิจกรรม

คณาจารย์บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ห้องประชุม MS400