การประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562


ภาพกิจกรรม

ประชุม คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม MS400 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ