ผลการสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive Exam)

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง ผลการสอบประมวลศวามรู้ (Comprehensive Exam) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑