ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง เรียนโทบัญชียุคไทยแลนด์ 4.0


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราขกัฏกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการเสวนา เรือง “เรียนโทบัญชี ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใข้บัณฑิตโดยจัดโครงการเสานาๆ ดังกล่าว

ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00  น. ณ ห้องประขุม MS312 คณะวิทยาการจัดกา รมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชกัฎกาญจนบุรี จึงขอเรียนเชิญผู้ซึ่งสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เข้าร่วมรับพิงการเสวนาฯ ในวันและเวลาดังกลาว และกรุณาส่ง แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ ได้ที่ E-mail: lissani.sroy@gmailcom ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 095-8955384  อาจารย์สร้อยเพชร ลิสนิ ผู้ประสานงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Download รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา