การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2561


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ms400 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ