โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน


ภาพกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษา