ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่