โครงการยกระดับความสามารถการจัดการ การท่องเที่ยว


ภาพกิจกรรม

โครงการยกระดับความสามารถการจัดการ การท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 โดย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ