คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ เข้า ศึกษาดูงาน


ภาพกิจกรรม

คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ เข้า ศึกษาดูงาน ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562