หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มรภ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน


ภาพกิจกรรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2552