ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศคณะมนุษยศษสตร์ฯ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ