ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนเข้าร่วมโครงการอบรม โครงการ ปรับมุมมองสู่การเป็นนักบัญชียุค DIGITAL


ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนเข้าร่วมอบรม  โครงการ ปรับมุมมองสู่การเป็นนักบัญชียุค DIGITAL วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม MS400 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ