ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนเข้าร่วมอบรม โครงการ อัพเดทภาษีอากรกับธุรกิจ SMEs พ.ศ. 2562


ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนเข้าร่วมโครงการอบรม โครงการ อัพเดทภาษีอากรกับธุรกิจ SMEs พ.ศ. 2562 วิยากรโดย คุณศิริวรรณ พูลเขตกิจ ที่ปรึกษาภาษีและการวางระบบด้านบัญชี SMEs ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง MS312 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ