ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนเข้าร่วมอบรม โครงการ จัดการงานบัญชีให้ง่ายด้วย Microsoft Excel


ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนเข้าร่วมอบรม โครงการ จัดการงานบัญชีให้ง่ายด้วย Microsoft Excel วิทยากรโดย อาจารย์ไกรวิทย์ หลีกภัย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ นวัตกรรมการจัดการและเทคโนโลยีการตรวจสอบ บริษัทมหาชน และอาจารย์ชลิต ผลอินทร์หอม อจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ COIT1