พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ปรับแผนบริการวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม และ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน วันที่ 26 พ.ค. 63 ณ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพกิจกรรม