การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle โดย ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle โดย ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม MS212 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สามารถรับชมเทปบันทึกการอบรม