ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พัชรินทร์ บุญสมธป อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5